เลือกวัดสำหรับถวายเทียนพรรษา
หล่อเทียนเสร็จแล้ว
คำถวายเทียน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ, เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อาวาเส, นิยยาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, วัสสิกะปะทีปานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ, สังวัตตะตุ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑ ครั้ง) * สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑ ครั้ง) * สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑ ครั้ง)*
มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, เทียนพรรษา, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ไว้ในอาวาสแห่งนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ตลอดพรรษานี้, ขออานิสงส์, แห่งการถวายเทียนพรรษา, ตลอดพรรษานี้, จงเป็นไป, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ
คำอธิษฐาน
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล